index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
DALŠÍ STAVBY
ELEKTRIZACE OSTRAVA - OPAVA "V. koridor" Praha - Liberec předchozí Elektrizace tratě Letohrad - Lichkov st.hr. Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy
první  
zpět na obsah DALŠÍ STAVBY zpět  


Viz Fotogalerii Elektrizace Ostrava - Opava.

Historie

Trať Ostrava-Svinov (dříve Poruba) - Opava-východ byla uvedena do provozu již v roce 1855, jako odbočka Severní dráhy Ferdinandovy - dnešního II. koridoru. Ten se přes Ostravu dočkal elektrizace už na začátku šedesátých let. Nekompromisním přerušením styků se zahraničím po válce byla trať do Opavy odsunuta do spojnice s nijak průmyslově perspektivním regionem, navíc bez tranzitní dopravy. Proto není divu, že ani v polovině osmdesátých let nepředpokládaly dráhy elektrizaci v dohledné době.

Současný plán

Ledy se pohnuly až po roce 1989, i když velmi pomalu. Například v roce 2001 předpokládal harmonogram MDČR elektrizaci v letech 2007 - 2009 (pro srovnání: úsek Letohrad - Lichkov je zde uváděn v rozmezí 2001 - 2006). Teprve poté se daly věci do velmi rychlého pohybu: v srpnu 2002 byla zpracována EIA (posudek o vlivu stavby na ŽP), mezi lednem a dubnem 2004 byl vypracován projekt stavby a již v červnu byl vybrán zhotovitel, který na konci léta 2004 začal stavět. Rychlost přípravy naprosto nevídaná! Co za tím stojí? Bezesporu již nyní přestává být hlavním kritériem pro elektrizaci intenzita nákladní dopravy, na významu nabývá vliv na osobní dopravu (zrychlení, odstranění přepřahů, snížení hlučnosti). Dalším faktorem jsou bezesporu různá stavební lobby a například i problémy v přípravě jiných staveb. Tak se tato nenápadná (i když celkem stará) idea vyhoupla takřka ze dne na den na výsluní a předběhla mnohem déle plánované stavby (Letohrad - Lichkov nejdříve od roku 2006). Jistou podobnost skýtá srovnání s odsuzovanou elektrizací tratě Plzeň - Klatovy. Je opravdu značně diskutabilní, zda nahrazovat těžkými elektrickými vlaky raději úsporné motoráky než tranzitní nákladní vlaky. Pravdou na druhou stranu je, že v pracovní dny zde značnou část dopravy zajišťují lokomotivy řady 749 se čtyřmi osobními vozy. 

Tak tedy stavba s názvem "Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Ostrava-Svinov - Opava východ" byla definitivně vyprojektována společností SUDOP Brno. Samotné realizace se ve výběrovém řízení zmocnilo "Sdružení Elektrizace Svinov - Opava" v čele s místní firmou Tchas. Nabídlo cenu 1 550 973 437 Kč (SFDI počítá s náklady přes 1,7 mld.Kč). Termín stavby byl určen na 1.9.2004 - 31.5.2006, avšak nedostatek financí donutil stavbaře přesunout část akcí do roku 2006, takže nyní se počítá s dokončením v prosinci 2006. V tomto roce počítá SFDI s investicí 698 mil. Kč, 90 milionů má přijít z evropských fondů. Kilometrické ohraničení je (snad) km 262,240 - 290,385 (27,925 km).

Aktuálně
Práce byly v září 2004 zahájeny velmi vlažně. Omezily se na rekonstrukce výhybek ve většině stanic (kolejnicemi R65 na dřevěných pražcích) a betonáž patek na několika místech. Nejprve se patky vyskytly v žst. Děhylov, poté pokračovalo snažení směrem na Ostravu-Třebovice (výkopové práce) a rovněž ve jmenované ostravské stanici. Takový byl stav v říjnu 2004.

V březnu 2005 již stály sloupy (většinou opět žebříkový typ DS) na většině míst v úseku Děhylov - Háj ve Slezsku, poskládané byly i v následujícím úseku do Štítiny. Patky již byly i ve Štítině a sloupy s většinou bran v Děhylově. Pracovalo se i na budovách ZZ a byly prováděny výkopové práce pro kabely. Hlavní objem prací byl v roce 2005 směřován do úseku Ostrava-Svinov - Háj ve Slezsku, kde se konala téměř půlroční nepřetržitá výluka do 20.10. Během ní došlo k totální rekonstrukci umělých staveb, spodku, svršku a stavbě TV. Přípravné práce ale zasáhly i zbylý úsek. Například mezi Hájem a Štítinou už v roce 2005 stála většina stožárů TV.

15.3.2006 začala další etapa s nepřetržitou výlukou Háj ve Slezsku - Opava východ.

Podle původního plánu měl být už v roce 2005 dokončen i úsek Háj - Štítina - Opava-Komárov (z finančních důvodů odloženo). V prvním úseku dokončená trolej nebude využívána až do zprovoznění celé tratě. Během výluk je nákladní doprava odkláněna přes Olomouc a Moravský Beroun. Během stavby též zmizela všechna mechanická návěstidla. Jejich nedávné rozmístění uvádí následující přehled.

Štítina
 -vjezdové rakouské s předvěstí od Opavy
 -vjezdové německé s předvěstí od Ostravy
 -3 odjezdová německá každým směrem

Háj ve Slezsku
 -2 vjezdová dvouramenná rakouská s předvěstmi
 -na každém zhlaví dvě rakouská odjezdová (+1 světelné AŽD)

Projekt
Stavba je rozdělena do tří oblastí: úpravy pro dosažení přechodnosti a prostorové průchodnosti, předelektrizační úpravy a samotná elektrizace. Účelem prováděného je dosáhnout následujících zlepšení:

 -zvýšení rychlosti, propustnosti a bezpečnosti vlakové dopravy,
 -zkrácení cestovních dob,
 -vedení přímých vlaků Český Těšín - Opava východ v el. trakci,
 -zlepšení přípojových návazností,
 -zlepšení kultury cestování,
 -odstranění stávající neekonomické a neekologické předtápění souprav v Opavě,
 -vedení přímých vlaků nákladní dopravy bez přepřahu v Ostravě Svinově,
 -úspory provozních nákladů lepším využitím náležitostí, odstraněním stávajících prostojů, objíždění lok.a posunu,
 -snížení prašnosti, hlučnosti a exhalací.

1. Úpravy pro dosažení přechodnosti
Jejich cílem je dosáhnout přechodnosti D4 (nápravového tlaku 22,5 t na nápravu) a průchodnosti UIC GC. Sestávají z rekonstrukcí mostů (18 rekonstrukcí, 18 kompletních přestaveb a 5 objektů v ponechaném stavu), propustků (rekonstruováno 7 ze 46) a kolejových úprav. Ty obsahují rekonstrukci spodku, svršku, odvodnění, nástupišť a přejezdů. Oproti jiným elektrizacím je rozsah prací nebývalý, v žst. Opava východ by mělo vzniknout ostrovní nástupiště. Konkrétní popis je v níže uvedeném přehledu přehledu. Traťová rychlost po dokončení bude dosahovat 100 - 140 km/h, což bude společně s tratí Břeclav - Kúty premiéra rychlosti nad 120 km/h mimo koridory.

2. Předelektrizační úpravy
Zahrnují úpravy zabezpečovacího zařízení (ZZ), sdělovacího zařízení a řeší pozemní objekty. Účelem je rekonstruovat či nahradit staniční ZZ ve všech stanicích a zapojit je do dálkového řízení z Ostravy-Svinova. Veškeré ZZ se umístí do stávajících prostor železničních stanic. Samozřejmostí je zajištění všech přejezdů světelným PZZ. Zásadním novým objektem bude měnírna v žst. Opava východ. Konkrétně opět viz následující přehled.

3. Elektrizace
Počítá s výstavbou trakčního vedení 3 kV na 28,5 km trati, osazením technologie měnírny a řídící a dispečerské techniky. Využity budou především ocelové žebříkové sloupy TV.

Přehled jednotlivých úseků

žst. Ostrava-Svinov
Stanice byla kompletně modernizována v rámci koridoru, tudíž se počítá pouze s úpravami izolačních styků kolejí.


Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice
Provedena bude rekonstrukce spodku, svršku a jednoho přejezdu, vše ve stávající trase.

žst. Ostrava-Třebovice
Dopravní koleje 1 a 3 budou rekonstruovány včetně nástupišť a spodku a rekonstrukcí projde zdejší SZZ TEST 14.

Ostrava-Třebovice - Děhylov
Opět rekonstrukce spodku a svršku a 3 přejezdů bez jakýchkoliv posunů osy.

žst. Děhylov
Všechny tři dopravní koleje projdou rekonstrukcí i se spodkem, bude zbudováno nové odvodnění a nástupiště. Rekonstruováno bude SZZ.

Děhylov - Háj ve Slezsku
Rekonstrukce spodku, svršku a 6 přejezdů. Navíc v oblasti Jilešovic v délce 2,5 km drobné směrové i výškové úpravy trasy pro dosažení rychlosti 100 km/h. Zastávka Jilešovice byla částečně posunuta z oblouku do přímé.

žst. Háj ve Slezsku
Při rekonstrukci spodku a svršku bude mírně upravena osa pro dosažení rychlosti 100 km/h, v důsledku toho se posunou nástupiště. Realizováno bude odvodnění a zcela nové ZZ.

Háj ve Slezsku - Štítina
Stavba zahrne přestavbu spodku, svršku, 9 přejezdů a mírné posuny osy v délce 2,5 km u Háje ve Slezsku. Obě zastávky dostanou nová nástupiště. Hláska Lhota ve Slezsku je nyní deaktivována, její osud mi není znám.

žst. Štítina
Samozřejmostí je rekonstrukce spodku a svršku, ale i nové odvodnění a zcela nové SZZ. Rekonstruován již byl přejezd na ostravském zhlaví.

Štítina - Opava-Komárov
Opět rekonstrukce spodku i svršku a 1 přejezdu. Navíc úpravy vlečky v Komárově z důvodu změn ve stanici.

žst. Opava-Komárov
Při rekonstrukci spodku a svršku bude mírně posunuto ostravské zhlaví z přejezdu. Stávající SZZ TEST 14 projde rekonstrukcí.

Opava-Komárov - Opava východ
Provedena bude pouze rekonstrukce svršku.

žst. Opava východ
Vyměněny budou pouze výhybky na ocelových pražcích a na stávajícím svršku budou zlepšeny izolační vlastnosti. SZZ bude rekonstruováno pro umožnění elektrického provozu a ve stanici vyroste nová měnírna a ostrovní perón s podchodem. Mimo elektrizaci pak probíhá rekonstrukce výpravní budovy. Ubude jedna kusá kolej s nástupištěm a uvolní tak u nádraží prostor pro terminál MHD.

Výhledový rozsah dopravy uvádí 6 párů R/Sp (dnes 3), 26 párů Os (dnes 22/23) a 10 párů nákladních vlaků. Celkem tedy 84 vlaků denně.

Provoz v GVD 2005/2006 obsatrávají opět zejména "zamračené" řady 749 se soupravami osobních vozů. Během výluky pendlují v úseku Ostrava-Svinov - Háj ve Slezsku dvě soupravy.


Viz Fotogalerii Elektrizace Ostrava - Opava.