naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 15. 10. 2022
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

z nejčtenějších

Singapur a kolejová doprava 22. 5. 2023
Přeprava silničních návěsů po kolejích 11. 5. 2005
ŠKODA 15T je zde! 17. 9. 2008

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2023
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

naše weby » poznávací značky silničních vozidel v českých zemích – historie a vývoj » 1960 – 2002

1960 – 2002

Změna systému v roce 1960 je spíše vynucena okolnostmi, než dlouhodobě plánována, proto při ní nedochází ke změně typů a tvarů SPZ, pouze ke změně používaných sérií a způsobu jejich přidělování.

Protože se změnou správního uspořádání Československa a přibývajícími počty vozidel se jevil platný systém jak o nevyhovující, byly Hlavní správou VB vydány 26. září 1960 nové Pokyny pro přidělování státních poznávacích značek. Jejich přílohou byl i nový rozdělovník, který přiděluje jednotlivé série přímo okresům. S okamžitou platností se přestávají vydávat ty série, které jsou obsaženy v novém rozdělovníku a patří jinému okresu. Postupně, jak docházejí nové tabulky SPZ jednotlivým okresním oddělením VB, začínají se vydávat. Série, které se pro daný druh vozidel vydávaly i ve starém systému, se nově zatím nevydávají, ale místo nich se používají tzv. neutrální série přidělené jednotlivým SVB, tj. takové, které nový rozdělovník neobsahuje. S výdejem nových SPZ se může začít až poté, co jsou ve své původní oblasti tyto série vyměněny. S výdejem podle nového rozdělovníku se mělo sice podle původního plánu začít všude nejpozději od 1. 1. 1964, tento termín však nebyl nakonec dodržen. Dokumentace o průběhu výměny se v archivech Ministerstva vnitra zachovala pouze z roku 1964 a vyplývá z ní, že ještě v tomto roce nebylo možné na nový rozdělovník najet všude, neboť u některých sérií nebyla ještě dokončena výměna v původních oblastech.

Ještě do konce roku 1960 jsou vyměněny všechny SPZ vozidel cizinců, které pro osoby bez diplomatického statutu mají nově normální okresní série, barevné provedení tabulek však zůstává – červené písmo na žlutém podkladě.

Na rozdíl od předchozího systému jsou všem druhům vozidel přidělena stejné série, každý druh SPZ má vlastní číslování, na ostatních druzích SPZ se stejnou sérií nezávislé. SPZ se stejnou sérií a číslem se může proto objevit až na 7 vozidlech: osobní auto, nákladní auto, motocykl, nákladní přívěs, traktor a cizinecká červená na žluté na autě i motocyklu.

Takzvané zvláštní SPZ pro zkušební jízdy a převoz s jedním písmenem zůstávají zachovány beze změny, jen se snížil počet používaných krajských písmen.

Vozidla diplomatů a konzulů mají nově sérii DD a zaměstnanci diplomatických úřadů bez diplomatického statutu sérii XX.

V průběhu platnosti dochází postupně ke změnám.
Jsou zavedeny červené tabulky se žlutým písmem série ZO pro dovoz vozidel, a to ve dvou provedeních – motocyklové a automobilové (dvě jednořádkové tabulky se používaly na osobní i nákladní vozidla). Jednotlivým hraničním přechodům a pobočkám Tuzexu byly přiděleny skupiny čísel.

Dále byly zavedeny cizinecké série XO pro personál zahraničních misí bez diplomatické imunity a pro mezinárodní organizace v „cizineckých barvách“ – červené písmo na žlutém podkladě.

Protože na začátku šedesátých let bylo u nás v provozu více motocyklů než automobilů, přestaly původní série pro motocykly velice brzy stačit. Nejpozději v roce 1966 se na motocyklových SPZ objevila pátá číslice. Byla na horním řádku a za okresní sérií, oddělena pomlčkou.
Brzy bylo jasné, že kapacita systému nebude stačit ani u osobních automobilů. Bylo proto rozhodnuto o zavedení třetího písmene. Třetí písmeno se zavádělo po vyčerpání dvoupísmenné série okresu. Pokud měl okres přiděleno více sérií a dosud pro daný typ SPZ nebyly použity, bylo třetí písmeno přidáno k použité sérii a další dvoupísmenná série už nebyla použita. Pokud nebyla série použita na žádném druhu SPZ, z rozdělovníku byla vyškrtnuta a později se už nepoužívala (např. OM, NI, FR a další). Poprvé bylo třetí písmeno použito v roce 1967 v Praze, po sérii AM následovala série ABA.

Obrázek je již v plné velikosti.

V roce 1968 došlo v souvislosti se zavedením federativního uspořádání Československa k určitým úpravám okresům na Slovensku; vzniklo pět nových okresů a byly zavedeny čtyři nové okresní série – SK, SL, VK, VV.

Pravděpodobně v polovině sedmdesátých let se začala používat série AA. Se SPZ série AA disponovala V. správa VB a přidělovala je držitelům „zvláštního průkazu“, tj. stranickým a vládním představitelům požívajícím zvláštních výsad.

K významnějším změnám došlo v roce 1978.
Nově byly zavedeny SPZ pro přívěsné vozíky za osobní automobily. Do té doby vozíky vlastní SPZ neměly, ale majitel musel vozík označit tabulkou se SPZ tažného vozidla. Tyto nové SPZ měly na rozdíl od ostatních písmena uprostřed a až do poloviny osmdesátých let vždy jen dvě písmena.
Dále došlo ke změně barvy cizineckých SPZ, nově měly žluté písmo na modrém podkladě a zadní tabulka byla vždy dvouřádková (staré červenožluté byly obě jednořádkové). I nadále platilo, že DD mají vozidla diplomatů a konzulů a XX techničtí pracovníci mezinárodních misí. Tyto dvě série byly vždy jen dvoupísmenné a číselné skupiny byly přiděleny jednotlivým zastupitelským úřadům, rozdělení však bylo jiné než předtím na červenožlutých.
Cizinci bez diplomatického statutu měly i nadále SPZ s okresní sérií, ale vždy doplněnou třetím písmenem A nebo B (neplatilo pro vozíky). Cizinci ze „socialistických zemí“ měli A, ostatní pak B. Stejné pravidlo platilo i u sérií XOA a XOB.

K dalším změnám došlo v roce 1984 a týkaly se především tzv. zvláštních SPZ.
Současně byly zrušeny žlutočervené SPZ série ZO. Zvláštní SPZ mají nově místo červeného písma písmo zelené a současně se mění i přidělení písmen krajům – nově jsou označovány jako „trvalé manipulační“. Nově jsou zavedeny zkušební SPZ s písmenem F přidělované na federální úrovni, provedení mají shodné jako trvalé manipulační. Zvláštní SPZ se již nepoužívají pro účely převozu, ale jsou zavedeny převozní papírové.
Dále byly v tomto roce zavedeny odlišné SPZ pro půjčovny. Od normálních SPZ se liší pouze použitím červeného písma na místo černého a jsou s nimi ve společné číselné řadě. Zaznamenány jsou v provedení pro osobní automobily, nákladní automobily a vozíky.

Pravděpodobně od roku 1985 je zahájena výroba tabulek v mírně odlišném provedení. Jsou o trochu nižší, je na nich použito menší písmo a vypuštěny pomlčka za písmeny.
Diplomatické DD a XX jsou u tohoto provedení tabulek opět jednořádkové a vždy s třetím písmenem (DDA, XXA). Současně s tím dochází i k drobným úpravám kódů zastupitelských úřadů.

Obrázek je již v plné velikosti.

Po roce 1989 došlo k několika menším změnám.
V souvislosti s přejmenováním Gottwaldova zpět na Zlín byla pro tento okres zavedena nová série ZL a SPZ sérií GV a GT postupně vyměněny.
V roce 1992 se poprvé v tomto systému objevilo variantní provedení tabulek. Pro osobní automobily byla kromě dvou jednořádkových zavedena možnost jedna jednořádková a jedna dvouřádková, pro nákladní automobily a autobusy naopak možnost obě jednořádkové.

Dne 1. 1. 1993 se Československo rozdělilo na dva samostatné státy. V samostatné České republice pokračoval systém beze změny. Protože tabulky SPZ se do té doby vyráběly na Slovensku, byl hledán nový tuzemský výrobce. Nové tabulky byly reflexní a byly evropské normalizované velikosti, jednořádkové 520x110 mm.

Od 1.7.2001 byla agenda evidence vozidel převedena pod Ministerstvo dopravy. K tomuto datu proto výdej SPZ přešel z Policie na Okresní úřady. Ministerstvo dopravy začalo ihned připravovat nový systém poznávacích značek a zavedlo nový název registrační značka (RZ).